IHM közzététel archívum

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

1. Szervezeti és személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Hivatalos név:

Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Postacím:

1027 Budapest, Ganz utca 16. 1.em (ELI Iroda)

Telefonszám:

+36/1 445 1865

Fax:

nincs

Központi elektronikus levélcím:

A honlap URL-je:

Ügyfélszolgálat vagy közönség kapcsolat elérhetősége:

Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont Zrt.

1027 Budapest, Ganz utca 16. 1. em. (ELI Iroda)

+36/1 445 1865

Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve:

Sándor Angelika szakmai titkár, Mészáros Boglárka irodavezető

Az ügyfélfogadás rendje:

H-P: 9-15

A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével):

A szerv vezetőjének neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím):

Novák László, vezérigazgató

+36/30 4215061

1027 Budapest, Ganz utca 16. 1.em.

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Mészáros Boglárka, vezérigazgatói irodavezető

+36/30 418 6424

1027 Budapest, Ganz u. 16. 1. em

Farkas Dominik, projektvezető

+36/30 356 5005

1027 Budapest, Ganz u. 16. 1. em

1.2. Felügyelt költségvetési szervek

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre

1.3. Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre

1.4. Közalapítványok

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre

1.5. Lapok

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28.

Központi telefonszám: +36-1-354-4800

Levelezési cím: 1363 Pf. 17

Honlap: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve
felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult
szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó
szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy
felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes
neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax,
földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím),
honlapjának címe

Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28.

Központi telefonszám: +36-1-354-4800

Levelezési cím: 1363 Pf. 17

Honlap: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve
felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult
szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó
szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy
felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának
vagy közönségkapcsolatának elérhetősége
(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye,
postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Ügyfélfogadási rend

Elektronikus ügyfélfogadási idő: H-P: 9-15-ig. Kezelőiroda (II. em.220.)

Ügyfélfogadás:

Hétfő-kedd-csütörtök-péntek: 8:15-11:00

Szerda: 8:15-12:30 óráig, és 13:00-15:30 óráig

iratkiadás: 08.15-től – 10.30 óráig

iratbetekintés: 11.00 óráig ( a 10.30 óráig kiadott iratokba)

Tel.: +361-354-4847

Az ügyfélfogadási időben hívható Call-center telefonszáma: 06-1-354-4233

Ügyfélszolgálati Iroda (cégiroda)
Tel.: +361-354-4932

1.7. Költésgvetési szervek

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét
és alaptevékenységét meghatározó, a szervre
vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi
szervezetszabályozó eszközök, valamint a
szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend
az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
hatályos és teljes szövege

A Társaság a főbb nemzetiközi vasútvonalakról szóló Európai Megállapodás (AGC) kihirdetéséről szóló 207/2007. (VIII.7.) Korm. rendelet szerinti feladatokat látja el. A Szervezeti és Működési Szabályzat megtekinthető itt A Felügyelőbizottság Ügyrendje megtekinthető itt A GDPR előkészítése jelenleg folyamatban van.

Az országos illetékességű szervek, valamint a
fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a
közfeladatot ellátó szerv feladatáról,
tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar
és angol nyelven

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak
felsorolása és részletes leírása

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre

A közérdekű adatok megismerésére irányuló
igények intézésének rendje

A vonatkozó szabályzat előkészítése jelenleg folyamatban van

A közérdekű adatok megismerésére irányuló
igények tekintetében illetékes szervezeti egység
neve

Vezérigazgatói Iroda

A közérdekű adatok megismerésére irányuló
igények tekintetében illetékes szervezeti egység
elérhetősége

1027 Budapest, Ganz utca 16. 1. em. (ELI Iroda), +36/1 445 1865

Az információs jogokkal foglalkozó személy
neve

Mészáros Boglárka

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező
statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő
közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására
vonatkozó általános szerződési feltételek

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre

Azon közérdekű adatok hasznosítására
irányuló szerződések listája, amelyekben a
közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzése

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

3.3. Működés

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak
létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó
összesített adatok

A vezetők és a vezető tisztségviselők
illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai,
valamint költségtérítése összesített összege

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások

Az államháztartás pénzeszközei
felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő,
ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás
megrendelésre, vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű
jog átadására vonatkozó szerződések.

A közfeladatot ellátó szerv által nem
alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület
támogatására, foglalkoztatottai szakmai és
munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára,
foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális,
szociális és sporttevékenységet segítő szervezet
támogatására, alapítványok által ellátott
feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított,
ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre